CR SS6B 1032
Designer Chen Xiancui
Painter Chen Xiancui, Zhang Peipei
Source www.trainsimchina.com