SZhD P36-0001
Designer Fritz Linke, Vadim Litvinovich, Alexandr Yelonov
Painter Aleksadr Paseschnyy, Mihael Shteyn
Source www.trainsim.ru