UZ ER9E 634
Designer Michael Eherev, Anton Fatenko, Vyacheslav Usov
Painter Igor Poberezhnyuk
Source www.zdsim.kiev.ua