UZ VL8M 750
Designer Vitaly Sidorov, Evgeniy Tselmer, Slava Usov
Painter Andrey Shkuropat
Source www.trainsim.ru